แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

จังหวัด : เชียงใหม่

อำเภอจำนวนแฟ้มเฉลี่ยโดยรวม(%)วัน/เวลา(%)CC(%)ประวัติ(%)ตรวจร่างกาย(%)คำวินิจฉัย (%)การรักษา (%)
เมืองเชียงใหม่750 76.16 95.20 95.00 73.6047.23 83.68 88.86
จอมทอง134971.45 94.59 89.18 66.6442.99 76.11 88.52
แม่แจ่ม513 81.28 100.00 87.91 80.77 65.94 81.69 91.43
เชียงดาว1923 89.02 99.95 93.53 88.87 82.09 86.30 95.52
ดอยสะเก็ด2370 86.48 99.24 94.85 88.66 72.69 85.85 93.69
แม่แตง2419 78.59 96.53 92.60 77.88 61.03 78.61 87.62
แม่ริม105866.70 91.40 80.95 57.4746.2273.65 76.86
สะเมิง76764.17 86.57 86.18 55.1946.6167.3470.30
ฝาง5118 89.44 99.82 95.83 76.54 82.96 92.96 98.63
แม่อาย1311 88.80 100.00 93.06 86.73 82.44 85.45 97.66
พร้าว89473.33 98.99 82.77 68.7955.9073.29 86.51
สันป่าตอง1810 90.70 99.45 95.30 85.30 87.93 89.41 96.03
สันกำแพง1936 87.13 99.23 96.10 89.57 73.61 86.01 94.36
สันทราย2245 82.42 98.17 95.52 80.31 65.40 84.31 90.89
หางดง2467 89.05 97.20 95.72 89.07 77.29 90.71 95.36
ฮอด1412 81.06 98.94 97.34 73.4762.45 80.83 97.05
ดอยเต่า60668.35 100.00 93.48 54.0227.56 79.56 96.16
อมก๋อย92268.88 100.00 84.82 35.9452.0974.67 95.52
สารภี1391 88.02 97.48 95.43 90.82 75.68 85.26 97.24
เวียงแหง26066.33 100.00 93.85 75.38 30.5868.4872.66
ไชยปราการ1736 89.42 99.83 91.94 86.66 87.73 83.85 96.83
แม่วาง31974.12 100.00 97.96 72.2050.7866.07 94.92
แม่ออน241 90.49 100.00 98.13 92.25 78.22 90.66 96.94
ดอยหล่อ299 80.34 99.67 95.15 75.25 74.1671.48 89.86
กัลยาณิวัฒนา1259 91.34 99.92 97.02 93.67 74.27 96.37 98.53
รวม3537583.6098.2693.4979.3170.1284.5393.38
หมายเหตุ : เกณฑ์ผ่าน 75%