บันทึกข้อมูล Audit เวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2561

Developer By นายมานพ บุญจำเนียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

มีปัญหาในการบันทึกข้อมูลติดต่อ Line Group Audit MRA [Click]

โปรดระบุหน่วยบริการ