ปีงบประมาณ
ประเภทข้อมูล

ตารางที่กลุ่มข้อมูลรายการข้อมูลเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนรวม
12. แบ่งเขตการปกครอง1. การปกครองส่วนภูมิภาค1: จังหวัด (จังหวัด)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง1. การปกครองส่วนภูมิภาค2: อำเภอ (อำเภอ)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง1. การปกครองส่วนภูมิภาค3: ตำบล (ตำบล)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง1. การปกครองส่วนภูมิภาค4: หมู่บ้าน (หมู่บ้าน)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง2. การปกครองส่วนท้องถิ่น1: องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แห่ง)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง2. การปกครองส่วนท้องถิ่น2: เทศบาลนคร0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง2. การปกครองส่วนท้องถิ่น3: เทศบาลเมือง0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง2. การปกครองส่วนท้องถิ่น4: เทศบาลตำบล0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง2. การปกครองส่วนท้องถิ่น5: องค์การบริหารส่วนตำบล0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
12. แบ่งเขตการปกครอง2. การปกครองส่วนท้องถิ่น6: การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพฯ, เมืองพัทยา)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
214. ข้อมูลจำเพาะทางเศรษฐกิจ1. นิคมอุตสาหกรรม1: นิคมอุตสาหกรรม0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
214. ข้อมูลจำเพาะทางเศรษฐกิจ1. นิคมอุตสาหกรรม2: โรงงานอุตสาหกรรม0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
2212. ประชากรผู้ย้ายถิ่น1. ประชากรผู้ย้ายถิ่น1: จำนวนประชากรผู้ย้ายถิ่น0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
2213. แรงงานต่างด้าว1. แรงงานต่างด้าว1: แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
2215. อัตราส่วนการพึ่งพิง1. อัตราส่วนพึงพิงประชากร1: เด็ก (0- 14 ปี)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
2215. อัตราส่วนการพึ่งพิง1. อัตราส่วนพึงพิงประชากร2: ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)
2215. อัตราส่วนการพึ่งพิง1. อัตราส่วนพึงพิงประชากร3: รวมอัตราพึ่งพิง0.000.000.000.000.00-0.000.00(ไม่ได้ตั้ง)