รายงานความก้าวหน้าของระบบ Digital Transformation เขตบริการสุขภาพที่ 1

การดำเนินการเปิดบริการระบบคิวอิเล็กโทรนิกส์ มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ HIS Gateway
จังหวัด จำนวนโรงพยาบาล จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
น่าน 15 1 6.67 12 80.00 2 13.33
พะเยา 9 0 0.00 9 100.00 3 33.33
ลำปาง 13 9 69.23 11 84.62 6 46.15
ลำพูน 8 2 25.00 8 100.00 2 25.00
เชียงราย 18 5 27.78 17 94.44 8 44.44
เชียงใหม่ 24 7 29.17 23 95.83 9 37.50
แพร่ 8 2 25.00 7 87.50 3 37.50
แม่ฮ่องสอน 7 1 14.29 7 100.00 2 28.57