ขออภัย กำลังพัฒนาในส่วนนี้ ยังไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานได้

ข้อมูลตำแหน่ง ปรับปรุง ยุบเลข ตัดโอนตำแหน่ง จำนวนที่ขอรับ เงื่อนไขใน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ลำดับ ส่วนราชการ จังหวัด ตำแหน่งเลขที่ ชื่อสายงาน ชื่อทางการบริหาร ประเภท ระดับ ตำแหน่ง ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การจัดสรร การขอใช้ ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรอบขั้นสูง กรอบขั้นต่ำ ขรก ลจป พรก พกส ลจช รวม ขาด เกิน
xx โรงพยาบาลชุมชนสองแคว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคั๊วะ ตำบลศรีภูมิ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศิลาแลง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเบ้ายา ตำบลสะเนียน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาคร น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหอย ตำบลยาบหัวนา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 1 บ้านสะเนียน ตำบลสะเนียน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ตำบลขุนน่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเรือง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 4 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลน้ำเกี๋ยน น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่จริม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาทะนุง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปัน ตำบลดงพญา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลขึ่ง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 4 บ้านศรีนาชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีษะเกษ น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำปาย น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าคา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลยม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบสาย ตำบลตาลชุม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลถืมตอง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพงษ์ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาปัง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้อ ตำบลเปือ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยโก๋น น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ใต้ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ่อ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลยอด น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเมืองจัง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำปั้ว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปัว น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศิลาเพชร น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสถาน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลชนแดน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าน้าว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ากลาง น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนปัว น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเชียงของ น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลสวด น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนภูเพียง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนน้ำครก น่าน
xx โรงพยาบาลทั่วไปน่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่สา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 4 ตำบลนาซาว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบัวใหญ่ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลส้าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสวก น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระพุทธบาท น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 2 บ้านนาวี ตำบลบ้านฟ้า น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันรุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำมวบ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลอ่ายนาไลย น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลส้าน น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนท่าวังผา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฟ - ตะเคียนทอง ตำบลแม่ขะนิง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางแก น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมพระ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลงอบ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 4 บ้านปางค่า ตำบลไชยสถาน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลผาตอ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 9 ตำบลไชยสถาน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำงาว ตำบลบ่อ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชล หมู่ที่ 10 ตำบลนาน้อย น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลกองควาย น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนสันติสุข น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเหลือง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแงง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลภูคา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขะนิง น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลยาบหัวนา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำพาง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากอก ตำบลภูฟ้า น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านฟ้า น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำตก น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองจัง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปอน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหมอเมือง น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนบ่อเกลือ น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระธาตุ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอง ตำบลแม่จริม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 3 บ้านใหม่น้ำแก่น ตำบลน้ำแก่น น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเปือ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่จริม น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนนาน้อย น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตาลชุม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพีใต้ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไหล่น่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไชยวัฒนา น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนเวียงสา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปงสนุก น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์-รัฐพัฒนา น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังม่วง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ่อเกลือเหนือ น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนบ้านหลวง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโมง ตำบลผาตอ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลอวน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลส้านนาหนองใหม่ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสกาด น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ที่ 1 ตำบลผาสิงห์ น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนทุ่งช้าง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผง น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนเชียงกลาง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันทะ น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหลักหมื่น น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเคียน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหน น่าน
xx โรงพยาบาลชุมชนนาหมื่น น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าแลวหลวง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปิงหลวง น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลและ น่าน
xx สถานีอนามัยตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.น่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่งหมิ่น ตำบลอ่ายนาไลย น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเจดีย์ชัย น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาบนาเลิม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพญาแก้ว น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว ตำบลยม น่าน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเมืองลี น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแสนทอง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี ตำบลเชียงกลาง น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลริม น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเชียงคาน น่าน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ลาว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจน ตำบลดงเจน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเชียงแรง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา ตำบลบ้านเหล่า พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าสัก พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสระ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมูล ตำบลเชียงแรง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอกคำใต้ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ ตำบลป่าแฝก พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยแก้ว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮวก ตำบลภูซาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเอี่ยน พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจุน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเจดีย์คำ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลขุนควร พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสักลอ ตำบลหงส์หิน พะเยา
xx โรงพยาบาลชุมชนเชียงม่วน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลร่มเย็น พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาลาด หมู่ 10 ตำบลน้ำแวน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวนโค้ง ตำบลฝายกวาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งผาสุข พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองป่าแพะ ตำบลร่มเย็น พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง พะเยา
xx โรงพยาบาลชุมชนจุน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ตำบลบ้านถ้ำ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันโค้ง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำไก่ ตำบลสันโค้ง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลลอ พะเยา
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ใจ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลคือเวียง พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุขิงแกง ตำบลจุน พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งกล้วย พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขาม พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ใส พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนลาน ตำบลห้วยลาน พะเยา
xx โรงพยาบาลชุมชนปง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่นาเรือ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเชียงบาน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลบ้านถ้ำ พะเยา
xx ภูกามยาว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านต๊ำ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง พะเยา
xx สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา พะเยา
xx ภูซาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านต๋อม พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำบอน ตำบลอ่างทอง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งรวงทอง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลปง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ใจ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสว่างอารมณ์ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปิน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน พะเยา
xx โรงพยาบาลชุมชนดอกคำใต้ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า ตำบลผาช้างน้อย พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายกวาง ตำบลฝายกวาง พะเยา
xx โรงพยาบาลทั่วไปเชียงคำ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าวังทอง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่กา พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหย่วน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีถ้อย พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านใหม่ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว ตำบลงิม พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปุก ตำบลขุนควร พะเยา
xx สถานีอนามัยตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยลาน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางถ้ำ ตำบลร่มเย็น พะเยา
xx โรงพยาบาลทั่วไปพะเยา พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน ตำบลแม่ลาว พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง ตำบลแม่ใจ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีมาลัย ตำบลจุน พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลควร พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยยางขาม พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าแฝก พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสบบง พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านถ้ำ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบุญเกิด พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลงิม พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านตุ่น พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านสาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหงส์หิน พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจำป่าหวาย พะเยา
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าจำปี พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเจริญราษฏร์ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องย้าง ตำบลลอ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลออย พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่อิง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่สุก พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลภูซาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดงสุวรรณ พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำแวน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเบี้ย ตำบลมาง พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลงิม พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดงเจน พะเยา
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนธรรม ตำบลไหล่หิน ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนเถิน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาไชย ตำบลศาลา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่เมาะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาล ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด ตำบลบ้านหวด ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลดอนไฟ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลหัวเมือง ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่พุ ตำบลเวียงมอก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนงาว ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ทะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องฮี ตำบลเสริมกลาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่พริก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าผา ตำบลท่าผา ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ตำบลจางเหนือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น ตำบลนาแก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำค่า ตำบลเสด็จ ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนแจ้ห่ม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะใหม่ ตำบลวังเงิน ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู๊ด ตำบลลำปางหลวง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลแจ้ห่ม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมหลวง ตำบลบ้านบอม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ่อน ตำบลชมพู ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพร้าว ตำบลวังพร้าว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธง ตำบลแม่ปุ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนเสริมงาม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลนาครัว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้ ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนเมืองปาน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาคงลาน ตำบลศาลา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสลียมหวาน ตำบลเวียงมอก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงวัง ตำบลวังใต้ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนเกาะคา ลำปาง
xx สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ลำปาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนสบปราบ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้อง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลเสริมซ้าย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอ้อน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว ตำบลปงเตา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบ้านร้อง ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนห้างฉัตร ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลชุมชนวังเหนือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตาหลวง ตำบลปงดอน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กองบิน ตำบลบ้านขอ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านนายาง ตำบลนายาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น ตำบลแจ้ซ้อน ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านหวด ตำบลบ้านหวด ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม ตำบลเมืองมาย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต ตำบลป่าตัน ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านปงวัง ตำบลวังใต้ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสี ตำบลบ้านดง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านไร่ ตำบลนายาง ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านขาม ตำบลหัวเมือง ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเป็ง ตำบลบ้านค่า ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน ลำปาง
xx สถานีอนามัยบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกคำใต้ ตำบลแม่ตีบ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโทกหัวดง ตำบลแม่ทะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหนองขาม หมู่ 6 ตำบลหนองหล่ม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลนายาง ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ตำบลปงยางคก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลนายาง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กว๊ะ ตำบลแม่กว๊ะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้า ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ส้าน ตำบลร่องเคาะ ลำปาง
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ ลำปาง
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ป๊อก หมู่ 5 ต.ศรีวิชัย ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแพ่ง หมู่ 12 ต.บ้านโฮ่ง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าดู่ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาขุมเงิน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลอุโมงค์ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าพลู ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระบาทห้วยต้ม ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากลาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลริมปิง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอ้อ ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาทราย ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปวง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทาทุ่งหลวง ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ลาน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลแม่ตืน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดงดำ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเหมืองจี้ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนเวียงหนองล่อง ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองล่อง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลต้นธง หมู่ที่ 3 ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกลาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตะเคียนปม ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ หมู่ 6 ตำบลต้นธง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำดิบ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทาขุมเงิน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะกอก ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะเขือแจ้ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ายาวใต้ ตำบลเหล่ายาว ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนบ้านธิ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านเรือน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนป่าซาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปวงคำ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้สลี ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองช้างคืน ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนบ้านโฮ่ง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาป่าสัก ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังผาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนลี้ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไซ หมู่ที่ 9 ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำดิบ ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ทา ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตุ้ม ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหล่ายแก้ว ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนทุ่งหัวช้าง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมงคลชัย ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงยอง หมู่ที่ 3 ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าซาง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทาปลาดุก ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยยาบ ลำพูน
xx โรงพยาบาลทั่วไปลำพูน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลประตูป่า ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ตืน ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่แรง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองปลาสวาย ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้อม ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืน ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย หมู่ 10 ต.บ้านแป้น ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทากาศ ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองหนาม ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเหล่ายาว ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลม่วงน้อย ลำพูน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสวาย ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะลีก ลำพูน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลก้อ ลำพูน
xx โรงพยาบาลชุมชนเวียงป่าเป้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนเวียงเชียงรุ้ง (เวียงชัย) เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่สาย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่สาย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า หมู่ที่ 8 ตำบลตับเต่า เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนป่าแดด เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนพญาเม็งราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนเชียงของ เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนเชียงแสน เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่สรวย เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่จัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่สรวย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านโป่ง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกี๋ยงใต้ ตำบลแม่ลอย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบัวสลี เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบุญเรือง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าก่อดำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวาวี เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอนศิลา เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมสวรรค์ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดงมหาวัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่เจดีย์ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยไคร้ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยก้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ยา เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยซ้อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกาญจน์ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ ตำบลโป่งงาม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงกาหลง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีดอนมูล เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเชียงเคี่ยน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านด้าย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเจริญเมือง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคต หมู่ที่ 1 ตำบลทานตะวัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหล่ายร้อง ตำบลป่าแงะ เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งอ่าง-เต๋น ม.6 ตำบลสถาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แอบ ตำบลแซว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเกาะช้าง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าแดด เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนางแล เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนเวียงแก่น เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมะตื๋น เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ดอนแก้ว ม.9 ตำบลห้วยซ้อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าสาย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงชัย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางริมกรณ์ ตำบลแม่กรณ์ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ้มเหนือ ม.8 ตำบลงิ้ว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่าน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่างิ้ว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งผา เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเบ้อ ตำบลห้วยสัก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสันกลาง(สาขา)หมู่ที่ 14 ตำบลดงมะดะ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่คำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปล้อง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองป่าก่อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องแช่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอยลาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันมะค่า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลธารทอง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอยงาม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำม้า ม.3 ตำบลสถาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมหมอกแก้ว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดงมะดะ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามัคคีใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านดู่ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งแพร่ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปงน้อย เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่เงิน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งก่อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยลึก ตำบลม่วงยาย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสะอาด หมู่ 9 ตำบลเม็งราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาฮี้ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งงาม เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนพาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันติสุข เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งพร้าว ตำบลวาวี เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาไพร หมู่ที่ 14 ตำบลเทอดไทย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันกลาง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ลาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันตาลเหลือง ตำบลริมกก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปอ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันทรายงาม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่เย็น เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนเทิง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเนตร ม.4 ตำบลต้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งมอญ ตำบลป่าก่อคำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีวิไล(สาขา) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซ้อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่บง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านแซว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันสลี ตำบลศรีดอนมูล เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปูนล่าง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่ม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขียะ ตำบลศรีดอนชัย เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทอดไทย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลงิ้ว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คาวหลวง ตำบลสันกลาง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าตาล เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแยง ตำบลหงาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ต๋ำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแพร่ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีถ้อย หมู่ 8 ตำบลศรีถ้อย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าก๊อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน ตำบลป่าซาง เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องปลาขาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็งราย ม.10 ตำบลเม็งราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงคำ ตำบลแม่คำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มโพธิ์ไทย ตำบลตับเต่า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าแงะ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่อ้อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง (ปากอิง) ตำบลศรีดอนชัย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันสลี เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง หมู่ที่ 12 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรักแผ่นดิน หมู่ที่ 12 ตำบลตับเต่า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำ ตำบลป่าสัก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลยางฮอม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาโย๊ะ ตำบลแม่สลองใน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง ตำบลริมโขง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยชมภู เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดควัน หมู่ที่ 5 ตำบลตาดควัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองแรด เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีเมืองชุม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ไร่ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีโพธิ์เงิน เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน เชียงราย
xx สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เชียงราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบุ ตำบลแม่สลองใน เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนขุนตาล เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเทพนิมิต ตำบลป่าอ้อดอนชัย เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน เชียงราย
xx โรงพยาบาลชุมชนดอยหลวง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันมะเค็ด เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านยาว ตำบลดงมะดะ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะกาด เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง เชียงราย
xx สถานีอนามัยตำบลตำบลหัวง้ม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบรวก ตำบลเวียง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพญาเม็งราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าฝู ตำบลป่าตึง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลริมกก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบง เชียงราย
xx สถานีอนามัยบ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเมืองพาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องบัวทอง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะหันต์ ตำบลเทอดไทย เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโยนก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าข้าวเปลือก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเจดีย์หลวง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก๊อ เชียงราย
xx สถานีอนามัยตำบลตำบลจันจว้าใต้ เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเมืองชุม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลครึ่ง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลยางฮอม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าอ้อดอนชัย เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าแดด เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลต้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ข้าวต้ม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งฟูเฟื่อง ต.แม่สรวย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงห้าว ตำบลเวียงห้าว เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนตาล เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบง หมู่ 5 ตำบลผางาม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจันจว้าใต้ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทานตะวัน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหัวง้ม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกลางน้ำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ยาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ เชียงราย
xx สถานีอนามัยตำบลตำบลสันติสุข เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าหุ่ง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหล่ายงาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่าลิ่ว หมู่ที่ 4 ตำบลเทอดไทย เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีดอนชัย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดบ้าย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มฟ้าทอง ม.7 ตำบลปอ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ตำบลแม่สลองนอก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตับเต่า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงเหนือ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลม่วงยาย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยสัก เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลรอบเวียง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโป่งงาม หมู่ 6 ตำบลโป่งงาม เชียงราย
xx สถานีอนามัยบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ท่าเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลสันมะเค็ด เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหงาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะป่าห้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบลแม่เปา เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอย หมู่ที่ 3 ตำบลโชคชัย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ลอย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันทราย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่คำน้ำลัด หมู่ที่ 3 ตำบลจันจว้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเมืองชุม เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่กรณ์ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลวาวี เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแล หมู่ที่ 6 ตำบลปอ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะคือ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลแม่เงิน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโรงช้าง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีดอนไชย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมะหินฝน เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขุ่น ม.1 ตำบลเทอดไทย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า ตำบลป่าตาล เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาตั้ง ตำบลปอ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำราก ตำบลจันจว้า เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เปา ตำบลแม่เปา เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมมิตร เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทรายขาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอยฮาง เชียงราย
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีค้ำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลรอบเวียง เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซ้อเหนือ ตำบลห้วยซ้อ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไม้ยา เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาหมี หมู่ 6 ตำบลเวียงพางคำ เชียงราย
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสบโขง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ ตำบลปงตำ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว ตำบลแม่ตื่น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอง ตำบลบ้านจอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง ตำบลกองแขก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนสันกำแพง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แซ่ ตำบลแม่อาย เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้ เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนเชียงดาว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลทั่วไปฝาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนไชยปราการ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ออน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ ตำบลแม่แวน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนดอยสะเก็ด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ ตำบลแม่แดด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนอมก๋อย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่อาย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนหางดง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลทั่วไปจอมทอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาล ตำบลบ้านตาล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนฮอด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนเวียงแหง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง เชียงใหม่
xx สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนสันป่าตอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสัก ตำบลสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขามหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนสารภี เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง ตำบลแม่ศึก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่วาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสะแพด ตำบลแม่สอย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ออน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนดอยเต่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนสะเมิง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนพร้าว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮัก ตำบลหนองแหย่ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกุ่ม(โป่งดิน) ตำบลป่าเมี่ยง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลแม่งอน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนดอยหล่อ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่แตง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลบ้านแปะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชิแบร ตำบลแม่ตื่น เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง เชียงใหม่
xx สถานีอนามัยบ้านศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลหนองบัว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบแปะ ตำบลบ้านแปะ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื๊ดช้าง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง เชียงใหม่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด เชียงใหม่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลร่องฟอง แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนสอง แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พุง แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนร้องกวาง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากปาน ตำบลไทรย้อย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านเหล่า แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสวนเขื่อน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปาน ตำบลห้วยอ้อ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตึ๊ด ตำบลแม่พุง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังหลวง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ป้าก แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยางเปี้ยว แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งแล้ง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจักร หมู่ 4 ตำบลนาจักร แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยขอน แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลร่องกาศ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่รัง ตำบลหัวทุ่ง แพร่
xx สถานีอนามัยตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.แพร่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไทรย้อย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าแมต แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลช่อแฮ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาคัน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านปิน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่พุง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้าว แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ยางตาล แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนาพูน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังลึก หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านถิ่น แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปิ้ง ตำบลไผ่โทน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแดนชุมพล แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกโป่ง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามอก แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลพระหลวง แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลก หมู่ 4 ตำบลแม่เกิ๋ง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเหมืองหม้อ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูนิเกตุ แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ยางยวง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำชำ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ทราย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคูหา แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไฮย้อย ตำบลสรอย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แปง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงพร้าว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังฟ่อน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสูงเม่น แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางร้อง ตำบลแม่ยางร้อง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลา แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแก้ว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเตาปูน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลปากกาง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแรม ตำบลห้วยไร่ แพร่
xx โรงพยาบาลทั่วไปแพร่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงป่าหวาย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกาศ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแช่ฟ้า แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอร้องกวาง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองม่วงไข่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าข้าม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาจั๊บ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งแค้ว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮุง ตำบลห้วยม้า แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งศรี แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงคำ หมู่ 1 ตำบลสรอย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไผ่โทน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกวาง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่ง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยม้า แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตุ้ม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหัวเมือง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยไร่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังหงษ์ แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสบสาย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ยม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องลม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก๊ต ตำบลห้วยโรง แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนหนองม่วงไข่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง หมู่ 4 ตำบลห้วยโรง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังธง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพูน หมู่ที่ 1 แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งโฮ้ง แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนเด่นชัย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเบอะ แพร่
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำเลา แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเลี้ยว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาสุก หมู่ที่ 8 แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนสูงเม่น แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาญจนา หมู่ 1 ตำบลกาญจนา แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนลอง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านเวียง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสะเอียบ แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงต้า แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเลียม หมู่ที่ 5 ตำบลตำหนักธรรม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหัวทุ่ง แพร่
xx โรงพยาบาลชุมชนวังชิ้น แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อแก้ว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไร่เดียว ตำบลเตาปูน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลัว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตำหนักธรรม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าผึ้ง ตำบลหัวฝาย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าเหล่า หมู่ 5 ตำบลเวียงต้า แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงทอง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนปัญญา แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่คำมี แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตอง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านหนุน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สิน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่หล่าย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตน แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพร้าว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลาย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าม่วง แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เกี่ยม แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก หมู่ 13 ตำบลป่าสัก แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยอ้อย แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งกวาว แพร่
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกึ๊ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางตอง หมู่ 3 ตำบลแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฮุง ตำบลห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสล่าเชียงตอง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลชุมชนปาย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุริน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูบ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งแล้ง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮุ ตำบลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแปก ตำบลห้วยผา แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง ตำบลผาบ่อง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลาหลวง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลชุมชนสบเมย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพมบก แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ต๊อบเหนือ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปอน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แจ๊ะ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแปเหนือ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปู่ป้อม ตำบลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่ยวม แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กิ๊ แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๋ย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาเมืองน้อย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมู ตำบลปางหมู แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุ ตำบลแม่ลาหลวง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ของ ตำบลแม่นาเติง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาผ่า แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาป่าแก่ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย หมู่6 ตำบลหมอกจำแป่ แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาวกลาง ตำบลห้วยปูลิง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ลาก๊ะ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสิงห์ ตำบลแม่ยวม แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลชุมชนปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลชุมชนแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮี้ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ริดป่าแก่ หมู่ 1 ตำบลแม่เหาะ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลทั่วไปศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลชุมชนขุนยวม แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหินส้ม แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต่อแพ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลแม่ลาหลวง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเมืองปอน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยห้อม แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสอย ตำบลปางหมู แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สวด แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฮูผาเสื่อ หมู่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าแป๋ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหลวง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่างหม้อ ตำบลป่าแป๋ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองก๋อย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโค๊ะ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแปง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเมย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผา แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมี หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแปง แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ้มโล๊ะ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมอกจำแป่ แม่ฮ่องสอน
xx สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เหาะ แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา แม่ฮ่องสอน
xx สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแก่ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
xx โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงเหนือ แม่ฮ่องสอน