ทดสอบ รายงานด้านการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 1
เดือน พ.ศ. 2562
การคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ (RISK SCORE)
RISK
0
1
2
3
4
5
6
7
RISK
0
1
2
3
4
5
6
7
จำนวน(รพ.)
- ลำปาง,รพศ.
เชียงรายประชานุเคราะห์,รพศ.
นครพิงค์,รพศ.
แพร่,รพท.
น่าน,รพท.
เชียงคำ,รพท.
เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา,รพช.
เชียงดาว,รพช.
อมก๋อย,รพช.
เวียงแหง,รพช.
แม่ทา,รพช.
ทุ่งหัวช้าง,รพช.
แม่เมาะ,รพช.
เสริมงาม,รพช.
งาว,รพช.
แจ้ห่ม,รพช.
วังเหนือ,รพช.
แม่พริก,รพช.
แม่ทะ,รพช.
สบปราบ,รพช.
ห้างฉัตร,รพช.
เมืองปาน,รพช.
วังชิ้น,รพช.
แม่จริม,รพช.
นาน้อย,รพช.
ปง,รพช.
ป่าแดด,รพช.
แม่สาย,รพช.
แม่สรวย,รพช.
เวียงป่าเป้า,รพช.
เวียงแก่น,รพช.
ขุนตาล,รพช.
แม่ฟ้าหลวง,รพช.
สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช.
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ,รพช.
ภูเพียง,รพช.
ดอยหลวง,รพช.
ลำพูน,รพท.
ฝาง,รพท.
แม่อาย,รพช.
ไชยปราการ,รพช.
แม่วาง,รพช.
แม่ออน,รพช.
บ้านโฮ่ง,รพช.
ลี้,รพช.
เกาะคา,รพช.
ร้องกวาง,รพช.
หนองม่วงไข่,รพช.
เวียงสา,รพช.
ทุ่งช้าง,รพช.
เชียงกลาง,รพช.
นาหมื่น,รพช.
จุน,รพช.
พาน,รพช.
แม่จัน,รพช.
แม่ลาว,รพช.
เฉลิมพระเกียรติ(น่าน),รพช.
จอมทอง,รพท.
แม่แตง,รพช.
สะเมิง,รพช.
พร้าว,รพช.
สันกำแพง,รพช.
เถิน,รพช.
สูงเม่น,รพช.
สันติสุข,รพช.
เชียงม่วน,รพช.
พญาเม็งราย,รพช.
สมเด็จพระยุพราชปัว,รพช.
วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช.
เวียงหนองล่อง,รพช.
พะเยา,รพท.
ดอยสะเก็ด,รพช.
หางดง,รพช.
ฮอด,รพช.
สารภี,รพช.
ป่าซาง,รพช.
ท่าวังผา,รพช.
บ่อเกลือ,รพช.
สองแคว,รพช.
ดอกคำใต้,รพช.
เทิง,รพช.
ดอยหล่อ,รพช.
สมเด็จพระญาณสังวร,รพช.
ภูกามยาว,รพช.
สันทราย,รพช.
บ้านธิ,รพช.
บ้านหลวง,รพช.
แม่ใจ,รพช.
เชียงแสน,รพช.
เวียงเชียงรุ้ง,รพช.
ภูซาง,รพช.
ดอยเต่า,รพช.
สันป่าตอง,รพช.
ลอง,รพช.
สอง,รพช.
โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงินระดับโรงพยาบาล พัฒนาโดย
1. งานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ และ สารสนเทศฯ โรงพยาบาลแม่ทา